سازمان ديدبان حقوق شيعيان: اعدام شيخ نمر فقط يک ترور سياسی است

سازمان جهانی ديدبان حقوق شيعيان در پی اعدام جنايتکارانه ی فقيه مجاهد شيخ نمر باقر النمر اطلاعيه ای در محکوميت اقدام رژيم سعودی به شرح زير صادر کرد:

بسم الله الرحمن الرحيم
إنا لله وإنا إليه راجعون

سازمان جهانی ديدبان حقوق شيعيان جنايت وحشتناک رژيم سعودی را که با اعدام فعال و معارض مسالمت جو، شيخ نمر باقر النمر چهره نمود به شدت محکوم کرده، اين فاجعه را استمرار روشِ خونينِ حکومتیِ استبدادگران سعودی می داند.
اين رژيم در روز شنبه 12/10/1394 يکی از برجستگان و نام آورترين معارض سياسی شيعی، يعنی شيخ نمر را اعدام کرد؛ اعدامی که صرفاً يک ترور سياسی به شمار می رود، زيرا تمام ادله و شواهد و اسبابِ شرعی و قانونیِ برای اجرای آن منتفی شده بود.
چنان که همه ی ناظران می دانند، اين حکم اعدام نکوهيده که از سوی يکی از محاکم عربستان سعودی صادر شده است هيچ توجيه قانونی نداشته و اين حکم تا پيش از اجرا به هيچ وجه نزيه و بی طرفانه نبوده است، بلکه اعدام شيخ نمر توطئه بوده و پيش از بازداشت وی و پس از سخنرانیِ مشهورِ ايشان بود که طی آن، سياست های رژيم فرقه گرانِ فاسد را محکوم کرد.
بر پايه ی آنچه در اين بيانيه آمده است: جنايت ترور شيخ نمر نهادينه کردن و استمرار خودکامگی و ديکتاتوری رژيم عربستان سعودی است که از چندين دهه قبل هماره بر ضد شهروندان به ويژه مسلمانان شيعه مذهب اين کشور اعمال می شده و می شود. وانگهی اين رفتارها نمايانگر خشم و شيوه ی سرکوبگرانه و اعمال حاکم و سلطه ی اين رژيم با زور سرنيزه و خشونت و عناد بدوی است.
اين سازمان در بيانيه ی خود يادآوری کرده است: بی اعتنايی رژيم سعودی به درخواست بين المللی، منطقه ای و محلی و نيز تقاضاهای سازمان ها و نهادهای حقوق بشری برای آزادی شيخ نمر، از آن جهت بوده تا همچنان به حذف فيزيکی معترضان به حاکميت، حتی معارضان مسالمت جو ادامه دهد.
حال چهره ی سفاک و خونريز رژيم سعودی در برخورد با شهروندان سعودی برای جهانيان بی پرده و ماهيتش برای همگان برملا شده است، سازمان جهانی ديدبان حقوق  شيعيان از جامعه ی جهانی، نهادهای بين المللی و سازمان های حقوق بشری سراسر جهان می خواهد تا رژيم ستمکار سعودی را محکوم کنند و برای معرفی و احاله ی آن به دادگاه های جنايی بين المللی اقدام و جناياتش را آشکار سازند.

Check Also

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان: اقدام تروریستی بر ضد نمازگزاران مسجد امام حسین علیه السلام در افریقای جنوبی را به شدت محکوم می کنیم

در پی عملیات تروریستیِ تکفیری ها که در افریقای جنوبی بر ضد نمازگزاران در مسجد …