نامه سازمان جهانى دقاع از حقوق شيعه به اقاى احمدى نژاد رئيس جمهورى ايران

درنامه اى به اقاى احمدي نژاد، سازمان جهانى ديده بان حقوق شيعه بازداشت عزادارن  ومصادره ممتلكات يك مركز مذهبى در اصفهان را مخالف اوليات ازادى عقيده وانديشه دانست.

دراين نامه امده است:

درشرائطى كه شيعه از برگذارى مراسم عزادارى درمختلف كشورها محروم است و حد اقل آزادى فكرى وعقيدتى را در ان كشورها ندارد،  تعرض به مجالس عزادارى در ايران و بازداشت شركت كنندگان در مجلس امام حسين (عليه السلام) ومصادره ممتلكات يك مركز فرهنگى مذهبى ابعاد ديگرى به قضيه ميدهد، وشيعه را دشمن شاد ميكند.

درقسمت ديگرى از نامه امده است: دركشورى كه دشمنان تشيع همواره به فعاليتهاى ضد شيعه ادامه ميدهند واز هرطرف ضربه هاى هولناكى برپيكر اين مذهب مقدس وارد ميسازند، سزاوار نيست نيروهاى انتظامى به مجالس عزادارى ومراكز فرهنگى در خدمت مذهب در اصفهان حمله ورنموده وافرادى را بازداشت و ممتلكاتى را مصادره نمايند.

انتظار ميرفت مذهب وفرهنگ مذهبى در كشور شيعه اى همچون ايران از آزاديهاى بيشترى برخوردارباشد.

درقسمت ديگرى از نامه امده: استمرار اين گونه برخوردها باعزاداران امام حسين عليه السلام ومصادره ممتلكات مراكز مذهبى نشان ديگرى از عدم ازاديهاى فكرى وعقيدتى كه حد اقل حقوق شهروندى است ميباشد، ولذا قويا انتظار داريم بازداشت شده گان از جمله اقاى محمد صادق غفورى را آزاد وممتلكات مصادره شده را به صاحبانش برگردانيد.

Check Also

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان: اقدام تروریستی بر ضد نمازگزاران مسجد امام حسین علیه السلام در افریقای جنوبی را به شدت محکوم می کنیم

در پی عملیات تروریستیِ تکفیری ها که در افریقای جنوبی بر ضد نمازگزاران در مسجد …